En savoir plus

Conditions générales de vente

Website www.lesvelosverts.com

 

Bedrijfsnaam: Cheverny Voyages SAS

 

Maatschappelijke zetel: 7, Place de la République, 41700 Cour-Cheverny

 

Registratienummer RCS Blois 791 823 032

 

Tel: 02 54 74 57 05

 

E-mail: contact@cheverny-voyages.com

 

Vestigingsmanager: Pierre LAMBIN

 

Licentie reisbureau: IM041130004

 

Financiële garantie: GROUPAMA

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering reisbureau: GROUPAMA

 

 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023. Ze vervangen en annuleren alle vorige versies.

 

 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden gedefinieerd in overeenstemming met de specifieke aard van de diensten die worden aangeboden door LES VÉLOS VERTS waarvan de activiteit bestaat uit de verhuur van fietsen en bijbehorende accessoires (hierna de Huurder genoemd) volgens de hieronder beschreven voorwaarden. Elke verhuur van fietsen en/of accessoires impliceert de aanvaarding ervan door de klant(en) en/of elke gebruiker van de gehuurde uitrusting (hierna de Huurder genoemd). 

 

 

 

 

Huurder

 

De Huurder verklaart dat hij/zij geschikt is om de gehuurde uitrusting te besturen en dat hij/zij geen medische contra-indicaties heeft.

 

De Huurder verklaart dat hij/zij in het bezit is van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

 

 

Overdraagbaarheid en overdracht

 

Het huurcontract is noch overdraagbaar noch overdraagbaar. Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen is het uitlenen of onderverhuren van de uitrusting strikt verboden.

 

 

 

Datum van inwerkingtreding

De huur gaat in op het moment dat de Huurder de geleverde uitrusting en accessoires in ontvangst neemt. De risico's gaan over op het moment dat de uitrusting en accessoires worden overgedragen aan de Huurder, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de bewaring ervan. De Huurder verbindt zich ertoe de uitrusting en accessoires in alle omstandigheden met de nodige zorg te gebruiken.

 

 

 

Duur van het contract

 

Dit contract is alleen geldig voor de huurperiode die vermeld staat in de bestelling en op de factuur die verstuurd wordt na bevestiging van de bestelling.

 

Elke begonnen huurperiode (zelfs als er een annuleringsverzekering is afgesloten) of elke wijziging van de huurperiode (vervroegde terugkeer, wijziging van de plaats van terugkeer, enz.

 

 

 

Teruggave van de uitrusting

 

De gehuurde uitrusting moet worden teruggebracht naar de plaats en op de data die in het contract zijn vastgelegd. Na afloop van de in het contract vermelde huurperiode en in geval van niet-teruggave blijft de huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. De uitrusting moet aan het einde van de in het contract vastgelegde huurperiode worden teruggegeven, onder voorbehoud van de sancties bepaald in artikel 314-1 van het Franse Strafwetboek, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder dat de huurder zich op welke belemmering dan ook kan beroepen.

 

 

 

Ontvangst van de gehuurde uitrusting

De Huurder erkent de gehuurde uitrusting in goede staat te hebben ontvangen met de basisuitrusting. De Huurder verklaart dat hij/zij persoonlijk alle gelegenheid heeft gehad om de uitrusting te controleren en deze te kiezen in overeenstemming met zijn/haar behoeften. De Huurder erkent in het bijzonder dat een helm te huur wordt aangeboden. De Huurder wordt ten zeerste aangeraden een helm te dragen.

 

 

 

Verantwoordelijkheid

 

De Huurder verbindt zich ertoe de gehuurde uitrusting voorzichtig, zonder gevaar voor derden en in overeenstemming met de geldende voorschriften te gebruiken. De Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor elke overtreding van de verkeersregels en is altijd aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde uitrusting (artikelen 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek).

 

De Huurder is uitdrukkelijk vrijgesteld van aansprakelijkheid in geval van niet-naleving van de wettelijke voorschriften. De Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor schade, breuk of diefstal van de gehuurde uitrusting. De huurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van verborgen gebreken aan de gehuurde uitrusting of van niet zichtbare slijtage die ongeschikt is voor het gebruik waarvoor de uitrusting is bestemd, op voorwaarde dat de huurder het bewijs van deze gebreken of slijtage kan leveren. In geval van breuk verbindt de Huurder zich ertoe de beschadigde uitrusting terug te bezorgen, die herkenbaar en volledig moet zijn. Schade aan de uitrusting wordt aan de Huurder gefactureerd tegen het geldende tarief.

Reparaties

 

Reparaties, onderhoud en vervanging van onderdelen of banden als gevolg van normale slijtage vallen onder de verantwoordelijkheid van de Huurder. Reparaties, onderhoud en vervanging van onderdelen of banden als gevolg van gebreken aan de zijde van de Huurder zijn voor rekening van de Huurder. Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen is het de Huurder ten strengste verboden om de gehuurde uitrusting te wijzigen.

 

 

 

Prijzen voor te vervangen beschadigde producten

 

Stuur: 25 € - Versnellingspook: 25 € - Remhendel: 10 € - Zadel: 35 € - Spatbord: 20 € - Voor- of achterlichten: 20 € - Bagagedrager: 30 € - VTC voorwiel: 30 € - VTC achterwiel: 40 € - Band + binnenband : 25 € - Ketting: 15 € - Pedalen: 10 € - Kickstand: 25 € - Derailleurhanger: 25 € - Helm: 45 € - Verandering van slot (verlies van VAE-sleutel): 40 € - Accu: 600 € - Elektrisch achterwiel: 300 € - VAE commodoos: 200 € - Kapot fietsframe: waarde van de volledige fiets (zie hieronder).

 

 

 

In geval van diefstal

 

In geval van diefstal van de gehuurde uitrusting moet de huurder het verhuurbedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten en het politierapport aan het verhuurbedrijf overhandigen. Diefstal en verlies van uitrusting worden niet gedekt. In deze gevallen wordt de uitrusting aan de huurder gefactureerd op basis van de aangegeven waarde (zie paragraaf hieronder).In geval van diefstal door de Huurder, verduistering of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het niet naleven van de gebruiksregels, de geldende voorschriften of de bepalingen en voorwaarden van dit contract, heeft de Huurder het recht om verhaal te halen voor het volledige bedrag van de geleden schade.

 

 

 

Prijzen voor een complete fiets

 

MOUNTAINBIKE: €400 

 

ELEKTRISCHE FIETS: € 2.200 

 

TANDEM: € 1.000 

 

KINDERFIETS: €200 

 

AANHANGER: €200

 

 

 

Geschillen

 

In het geval van een geschil kan de consument de zaak voorleggen aan een van de rechtbanken met territoriale bevoegdheid volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of aan de rechtbank van de plaats waar hij of zij woonde toen de overeenkomst werd gesloten of toen het schadebrengende feit zich voordeed. Wij informeren u over uw recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van het geschil. Tourisme et Voyage - Sociale dienst: 15 avenue Carnot, 75017 PARIJS - www.mtv.travel.fr

 

 

 

Annulering/wijziging

 

In het geval dat u uw huur wilt annuleren, uitstellen of wijzigen, bieden wij u : 

 

Meer dan 30 dagen voor vertrek: terugbetaling van uw huur. 

 

Tussen 30 en 7 dagen voor vertrek: uw huur wordt 1 jaar uitgesteld, in de vorm van een tegoedbon. 

 

Minder dan een week voor vertrek: de huur kan niet worden gewijzigd of terugbetaald. Het aan Les Vélos Verts betaalde bedrag wordt volledig ingehouden.

Voor klanten die hebben gekozen voor de optie "Annuleringsverzekering": Het huurbedrag wordt volledig terugbetaald tot 24 uur voor vertrek. (Exclusief verzekeringspremie en bankkosten)

 

Alle aangevangen boekingen zijn volledig betaalbaar en worden niet terugbetaald.

 

 

 

Informatie over telefonische werving

 

 

 

Telefoongegevens worden niet verzameld voor commerciële doeleinden en zullen ook niet voor dit doel worden gebruikt. We willen je echter wel informeren over je recht om je in te schrijven op de anti-wervingslijst.

 

Vous souhaitez en savoir plus ?

N’hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone, nous serons ravis de répondre à vos questions.

Centre-Val de Loire
Cheverny Voyages
Accueil Vélo
Loire à vélo
Loirevelo.com
Tickets Châteaux
Label ATR
Logo Kayak